W CZASIE REWOLUCJI

Według Korowina w okresie feudalizmu chodziło o współistnienie państw o podobnej strukturze spo­łecznej, a różnych ideologiach (np. muzułmańskie i chrześcijańskie monarchie absolutne). W czasie re­wolucji francuskiej burżuazyjne państwo współ­istniało z feudalnym otoczeniem. W naszych cza­sach problem ten sprowadza się z kolei do zabezpie­czenia i rozwoju pokojowego współistnienia i współ­zawodnictwa między państwami należącymi do świa­towego systemu socjalizmu z jednej strony, a ka­pitalizmu — z drugiej. Prof. Tunkin wymienia dwie istotne cechy, jakie odróżniają dzisiejszą kon­cepcję pokojowego współistnienia od jej historycz­nych pierwowzorów. Jedną z tych cech jest od­mienność układu międzynarodowego epoki atomo­wej, w którym to układzie wojna nie może być jed­nym ze sposobów rozstrzygania sporów międzyna­rodowych bez zagrożenia dalszemu istnieniu rodza­ju ludzkiego.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.