POKOJOWE WSPÓŁISTNIENIE

Trzecie z kolei stanowisko to koncepcja pokojo­wego współistnienia państw o różnych ustrojach. Według tej koncepcji, która jest do pewnego stop­nia antytezą dwóch poprzednich, prawo międzyna­rodowe może istnieć i rozwijać się mimo różnic ideo­logicznych i ustrojowych. Odmienność poglądów na istotę prawa i jego funkcje nie oznacza bowiem, że nie mogą istnieć normy prawne uznawane przez państwa za obowiązujące. Państwa — jak powiada prof. Tunkin — mogą głęboko różnić się co do istoty norm prawa międzynarodowego, ale zgadza­jąc się na wprowadzenie takiej lub innej jego nor­my nie uzgadniają problemów ideologicznych ani też poglądów co do tego, czym jest prawo między­narodowe, lecz regułę postępowania. Podobnie wy­powiada się P. Bastid, twierdząc, że w stosunkach Wschód—Zachód oba obozy mimo diametralnie prze­ciwstawnych poglądów na prawo międzynarodowe uznają je za obowiązujące. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.