OPARCIE ZASAD

Sformułowanie zasady nieinterwencji oparte zo­stało na rezolucji Zgromadzenia Ogólnego z 21 grud­nia 1965 r. (rezolucja 2131/XX). Zasada ta stwier­dza, że „żadne państwo ani grupa państw nie ma prawa interweniowania, bezpośrednio lub pośrednio, z jakiejkolwiek racji, w sprawy wewnętrzne lub zewnętrzne innego państwa; w konsekwencji nie tylko interwencja zbrojna, lecz również każda inna forma ingerencji lub wszelka groźba — skierowane przeciwko osobowości jakiegoś państwa lub prze­ciwko jego składnikom politycznym, gospodarczym i kulturalnym — pozostają w sprzeczności z pra­wem międzynarodowym”. Zakaz nieinterwencji ozna­cza zakaz „stosowania i zachęcania do użycia środ­ków gospodarczych, politycznych lub wszelkich in­nych w celu zmuszenia innego państwa do podpo­rządkowania się ograniczeniu wykonywania jego praw suwerennych i w celu uzyskania od niego jakichkolwiek korzyści”, a także zakaz „organizo­wania, wspomagania, inicjowania, finansowania i za­chęcania lub tolerowania wywrotowej działalności zbrojnej lub terrorystycznej, zmierzającej do zmia­ny w drodze gwałtu ustroju innego państwa jak również interweniowania w walki wewnętrzne in­nego państwa”. Powyższe postanowienia nie doty­czą akcji podejmowanych zgodnie z Kartą, dotyczą­cych utrzymania pokoju i bezpieczeństwa między­narodowego.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.