OBAWY PAŃSTW

Państwa socjalistyczne obstawały przy nienaruszal­ności równowagi wewnętrznej między postanowie­niami poszczególnych działów Aktu Końcowego, wy­suwając szereg propozycji, zwłaszcza w dziedzinie współpracy ekonomicznej (m.in. propozycje trzech konferencji ogólnoeuropejskich poświęconych pro­blematyce transportu, energii i ochrony środowiska naturalnego, sugestia normatywnego ułożenia sto­sunków między RWPG a EWG). Wśród propozycji krajów socjalistycznych wymienić należy polską propozycję dotyczącą wychowania dla pokoju. Roz­bieżności poglądów ujawnione na spotkaniu bel­gradzkim nie mogą przesłonić ogólnej linii rozwo­jowej w kierunku kontynuowania rokowań w spra­wie zacieśnienia współpracy ogólnoeuropejskiej zgod­nie z postanowieniami Aktu Helsińskiego. Postano­wiono na spotkaniu w Belgradzie zwołać następne spotkanie w Madrycie w 1980 r., a także zwołać trzy spotkania ekspertów (w celu przedyskutowania spra­wy pokojowego załatwiania sporów międzynarodo­wych, przygotowania „Forum Naukowego” i rozwa­żenia współpracy gospodarczej, naukowej i kultu­ralnej między krajami śródziemnomorskimi).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.