MIANO REGIONALIZMU

Mianem regionalizmu określa się „wszelkie formy zrzeszania się ograniczonej liczby państw, bez wzglę­du na to, czy zrzeszenie rozwinęło się ź powodów ściśle geograficznych, czy też na podstawie wspól­nych cech językowych, kulturalnych, tradycyjnych, ideologicznych i innych, które zmuszają do powią­zania się narodów”. Bliskość geograficzna może być „najważniejszym pojedynczym czynnikiem ewolucji podsystemu, ale uzasadnieniem tego podsystemu jest nie tyle bliskość per se, ile językowe, kultural­ne, gospodarcze, obronne i inne więzy, które łączą narody danego regionu”. W związku z tym wyod­rębnia się sześć regionów we współczesnym świe- cie: Europę, Azję, Oceanię, Afrykę, Bliski Wschód i Amerykę, wyrażając pogląd, że każdy z tych re­gionów sam mógłby stworzyć małą ONZ.Czym jest bezpieczeństwo regionalne? Jak wyni­ka z przymiotnika — oznacza ono zapewnienie bez­pieczeństwa w obrębie regionu. Natomiast „bezpie­czeństwo państwa” — jak podaje powoływany czę­sto w tym względzie DictionnaAre Diplomatique — „w pełnym tego słowa znaczeniu polega na układzie okoliczności, który sprawia, że państwo to nie bę­dzie przedmiotem żadnego ataku, a w każdym ra­zie — że atak skierowany przeciwko niemu nie bę­dzie miał żadnych szans powodzenia”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.