DLA ZAINTERESOWANYCH PAŃSTW

Karta Narodów Zjednoczonych pozostawia zainte­resowanym państwom swobodę w wyborze środków prowadzących do pokojowego załatwienia sporu. Niemniej Rada Bezpieczeństwa, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na skutek zwrócenia jej uwagi przez którekolwiek z państw członkowskich lub przez Zgromadzenie Ogólne, ma prawo zbadać każ­dy spór lub sytuację zagrażające międzynarodowe­mu pokojowi i bezpieczeństwu i może w każdej fa­zie sporu zalecić odpowiednią procedurę lub sto­sowne środki. W przypadku ingerencji Rady Bezpie­czeństwa swoboda stron w zakresie wyboru środ­ków załatwienia sporu zostaje w sposób istotny ograniczona. Każdy członek ONZ winien zastoso­wać się do decyzji Rady Bezpieczeństwa. Dla zapew­nienia wykonania swych decyzji Rada Bezpieczeń­stwa ma prawo stosować sankcje bez użycia sił zbrojnych, które polegają na zerwaniu lub ograni­czeniu stosunków gospodarczych, komunikacyjnych oraz na zerwaniu stosunków dyplomatycznych z da­nym państwem (art. 41 Karty), bądź też sankcje zbrojne (art. 42 Karty).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.