Category: Reklama

SPONSORING, CZYLI COŚ ZA COŚ

Inną formą promowania się firmy jest sponsoring. W spor­cie, w muzyce popularnej, w programach telewizyjnych co­raz częściej pojawiają się sponsorzy. Sponsoring objawia się w świadczeniach wzajemnych obu partnerów, tj. sponsora i sponsorowanego, przy czym sponsor stawia do dyspozycji sponsorowanemu określoną sumę pieniędzy i/lub innego rodzaju zasoby, a sponsorowany wykonuje ze swej strony, uprzednio określone, świadczenia wzajemne na rzecz spon­sora, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów marketingowych sponsora. Sponsorzy, którymi są zwykle dobrze znane na rynku firmy i marki (Marlboro, Philips, Coca-Cola), pragną w dyskretny sposób „sączyć” do głów klientów — widzów bądź uczestników sponsorowanych imprez — swój znak firmowy i slogan. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

ZAŁOŻENIA HIERARCHII EFEKTÓW

W większości modeli (tak jest np. w typowym dla szkoły hierarchii efektów modelu Lavidge’a-Steinera;  zakłada się, iż poszczególne etapy w hierarchii nie muszą być oddzielone od siebie identycz­nymi odległościami czasowymi, wobec czego nabywcy mogą się przesuwać przez niektóre stadia szybciej, przez inne zaś wolniej; mogą też pokonywać kilka z nich równocześnie. Hierarchia efektów zakłada, że konsument wpierw się, uczy, flastępnie pod wpływem zdobytej wiedzy o produkcie zmie­niają się jego fuczucią (postawy i poglądy o produkcie), co może ewentualnie doprowadzić konsumenta do działania (zakupu). Taki sposób widzenia reklamy zdaje się pomijać pewne szczegółowe zagadnienia, które wydają się sugerować, iż w pewnych sytuacjach reklama może działać „inaczej”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

W SYTUACJACH SILNEGO ZAANGAŻOWANIA

  • W sytuacjach silnego zaangażowania konsument odczuwa ryzyko związa­ne z zakupem, a więc podjęcie decyzji wymaga większej uwagi i posiadania większej liczby informacji. Według sza­cunków w trakcie naszego życia zakupy „mocno angażują­ce” stanowią tylko 10% naszych zakupów, ale wydajemy na nie aż połowę wszystkich pieniędzy przeznaczonych w życiu na zakupy. Jednak (co dowodził Herbert Krugman w 1965 roku) przy zakupie gumy do żucia, pianki do golenia, kukurydzy w pu­szce czy benzyny odbiorcy są słabo zaangażowani, co się wiąże z faktem, iż dowiadują się o markach tychże produk­tów przypadkowo .Zakupy słabo angażujące konsumenta, z racji niewielkiego ryzyka, jakie ze sobą niosą, nie wzbudza­ją u nabywcy większego zainteresowania ani nie skłaniają go do poszukiwania informacji o produkcie (kupujący stara się zminimalizować wysiłek związany z kupnem).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

BY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ODBIORCY

Reklama tychże produktów musi być więc wyjątkowo interesująca, by zwrócić uwagę odbiorcy. Celem reklamy nie jest w tym przypadku obszerne argumentowanie, lecz przekazanie na­zwy markowej oraz bardzo prostego, łatwo zapadającego w pamięć sloganu związanego z marką. Działanie reklamy w tym przypadku bardzo przypomina psy Pawłowa i kon­cepcję odruchów warunkowych. Reklama (bodziec) próbuje w tym wypadku sprawić, by konsumenci wiązali z marką jakieś przyjemne lub unikalne skojarzenia. Poprzez powta­rzanie tychże asocjacji reklamująca się firma ma nadzieję, że ten przyjemny, wyjątkowy wizerunek marki sprowokuje konsumentów do zakupu (reakcji).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

CZTERY KATEGORIE REKLAM

Opierając się na wymienionych dwóch teoriach, agen­cja reklamowa Foote, Cone & Belding zaproponowała tzw. macierz FCB, w której odmiennie tłumaczy się działanie reklamy w przypadku czterech różnych grup pro­duktów. Reklama informacyjna dotyczy takich dóbr, w przypadku których wybór mocno zaangażowanego w zakup konsumen­ta (wysokie ceny, duże ryzyko) opiera się głównie na prze­słankach racjonalnych, obiektywnych (aparaty fotograficzne, polisy ubezpieczeniowe, wyposażenie domu, takie jak meble, sprzęty kuchenne, oraz wszelkiego typu nowości). Co chara­kteryzuje reklamę informacyjną? Otóż działa ona według standardowej hierarchii efektów (uczenie^dcźuwanie-za- kup).  Reklama taka powinna dostarczać nabywcy szczegóło­wych, racjonalnych argumentów na rzecz promowanej marki.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

REKLAMA INFORMACYJNA I EMOCJONALNA

Ważna jest demonstracja działania produktu. Humor nie­specjalnie pomaga w przypadku reklam tych produktów. Treść reklam może być długa, gdyż potencjalni nabywcy aktywnie poszukują informacji o ofercie rynkowej i są goto­wi przyswajać długie, konkretne teksty reklamowe. Mediami powinny być te środki przekazu, które silnie angażują od­biorców (np. czasopisma hobbistyczne)Zupełnie inaczej działa reklama emocjonalna. Produkty, do których się o na odnosi, są dla klientów ważne, gdyż wyrażają w pewnym sensie ich osobowość. Prócz perfum i luksusowych kosmetyków można tutaj umieścić także biżuterię oraz modną odzież. Są to produkty, które poza cechami czysto funkcjonalnymi mają duży ładunek sym­boliczny. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

REKLAMA TWORZĄCA NAWYK

Wzmacniają egokupującego.poczucie .satys­fakcji z faktu kupowania wyjątkowej, prestiżowej marki. Wobec tego przekaz reklamowy jest bardziej emocjonalny. Celem reklamy jest wywarcie wrażenia na odbiorcach po­przez styl reklamy (np. duże, dwustronne ogłoszenia perfum w takich ekskluzywnych nośnikach, jak „Twój Styl” czy „Elle”). Skuteczność reklamy emocjonalnej mierzy się, bada­jąc zmianę postaw odbiorców albo testując stopień pobudze­nia potencjalnych klientów. Reklama tworząca nawyk odnosi się do bardziej prozaicz­nych produktów, kupowanych często na zasadzie rutyny, np. artykułów spożywczych, środków chemii gospodarczej, benzyny. Odbiorcy uczą się poprzez działanie i najczęściej (w drodze doświadczenia) tworzą pewien repertuar (zestaw) marek (w ramach danego produktu), z których najczęściej korzystają. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

REKLAMA DAJĄCA SATYSFAKCJĘ

Reklama dająca satysfakcję dotyczy produktów, w przy­padku których dużą rolę odgrywa indywidualny gust („małe przyjemności dnia codziennego”), oraz takich, w których, na wybór marki ma wpływ grupa odniesienia. Według badań amerykańskich do produktów tych można zaliczyć m.in. kartki świąteczne, pizzę, napoje gazowane, piwo, słone prze- ,, kąski. Celem reklamy jest wpierw przyciągnięcie uwagi odbiorców po to, by wytworzyć u nich wyróżniający wizerunek reklamowanej marki. Humor w reklamie tych produktów (jeśli po niego sięgamy) musi się wiązać z samą marką reklama nie może być śmieszna w wymiarze uniwersal­nym.  

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

CZY REKLAMA JEST SKUTECZNA?

Bardzo często (aby uspokoić sumienie) lubimy sądzić, że reklama jest bardzo skuteczna, a jej wymierny wpływ na sprzedaż można z pewnością udowodnić, tylko jakoś tak się nam nie chce albo uważamy, że byłoby to zbyt kosztowne. Po co udowadniać coś, co jest przecież oczywiste. Wielo­krotnie słyszeliśmy, a i z własnego doświadczenia wiemy, że reklama sprzedaje produkt. Zastanówmy się tylko, czy zawsze? Zimą 1982 roku w fachowym piśmie „Journal of Mar­keting” przedstawiono zintegrowany model reakcji na infor­mację Smitha i Swinyarda, który każe nam bardziej realis­tycznie spojrzeć na to, co dzięki reklamie można osiągnąć. Zdaniem autorów kontakt konsumenta z rekla­mą powoduje niski stopień akceptacji zawartych w niej informacji. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂