Category: Bezpieczeństwo międzynarodowe

WSPÓŁPRACA PAŃSTW

Współpraca państw socjalistycznych znajduje wy­raz w specyficznych instytucjach i formach orga­nizacyjnych, jakie wykształciły sią w praktyce mi­nionego trzydziestolecia. Wykazują one znaczne róż­nice w porównaniu z instytucjami i formami orga­nizacyjnymi stosowanymi we współpracy z pań­stwami kapitalistycznymi.W całokształcie wielopłaszczyznowej i intensyw­nej współpracy między państwami socjalistycznymi szczególne znaczenie ma współpraca na odcinku po­litycznym, która wyznacza kierunek i ustala za­kres współpracy we wszystkich innych dziedzinach. We współpracy politycznej główna rola przypada partiom komunistycznym i robotniczym, spełniają­cym funkcję kierowniczą w budownictwie socjaliz­mu w poszczególnych krajach. Uchwały podjęte na naradach przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych, jakkolwiek zobowiązują tylko uczest­niczące w nich partie, mają istotne znaczenie dla kształtowania polityki wewnętrznej i zagranicznej państw socjalistycznych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

WYMIANA HANDLOWA

Wymiana handlowa w obrębie wspólnoty socjali­stycznej ma podstawowe znaczenie dla gospodarki poszczególnych państw socjalistycznych. Stanowi ona bowiem około dwóch trzecich globalnego handlu zagranicznego państw socjalistycznych.Specyficzną formą współpracy w dziedzinie gospo­darczej jest koordynacja planów rozwoju gospodar­czego, możliwa tylko między państwami socjalistycz­nymi, których gospodarka jest objęta planem. Po­czątkowo koordynowano działalność produkcyjną za pośrednictwem planów wymiany towarowej. W la­tach sześćdziesiątych przystąpiono do bezpośredniej koordynacji produkcji, przy czym koordynacja ta koncentruje się na podstawowych działach produk­cji.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

PRACE KOORDYNACYJNE

W następstwie prac koordynacyjnych następuje specjalizacja produkcji. Instrumentami współpracy na odcinku produkcji są zalecenia specjalizacyjne które stają się wiążące po akceptowaniu przez współ­pracujące kraje, oraz umowy i kontrakty specjali­zacyjne zawierane bezpośrednio przez przedstawi­cieli przemysłu i handlu zagranicznego współpracu­jących krajów.W stosunkach między krajami socjalistycznymi obowiązują zasady prawa międzynarodowego. Po­gląd wypowiadany w ubiegłych latach przez nie­których prawników radzieckich, jakoby istniało pra­wo międzynarodowe państw socjalistycznych, spo­tkał się z krytyką i został zarzucony. W świecie współczesnym istnieje jeden system prawa między­narodowego, które nakłada obowiązki i stwarza pra­wa dla wszystkich państw, niezależnie od ich ustro­ju społeczno-gospodarczego i politycznego.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

ZWOLENNICY KONCEPCJI

Można jedynie mówić o prawie pewnych wspólnot w obrę­bie powszechnego prawa międzynarodowego. Tak np. na Zachodzie powszechnie przyjmuje się, że istnieje prawo wspólnoty zachodnioeuropejskiej. W odniesieniu do krajów socjalistycznych — jak konkluduje w swych rozważaniach na ten temat prof. C. Berezowski — „można mówić o tworzeniu się prawa własnego w zakresie objętym działalnoś­cią Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej”.W latach po II wojnie światowej dyskutowano o    trzech koncepcjach kształtowania stosunków mię­dzy państwami o różnych ustrojach. Zwolennicy pierwszej z tych koncepcji wychodzą z założenia, że pomiędzy, państwami o przeciwstaw­nych ideologiach Próżnych ustrojach nie może roz­wijać się współpraca międzynarodowa, a nawet nie może istnieć system powszechnego prawa międzyna­rodowego, który by regulował tego rodzaju stosun­ki — a jedynie systemy regionalnego prawa między­narodowego w obrębie poszczególnych obozów ideo­logicznych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

U PODSTAW KONCEPCJI

U podstaw tej koncepcji znajdujemy za­łożenie, że prawo może obowiązywać tylko wów­czas, kiedy istnieje określone kwantum jednolitych poglądów ideologicznych. Tak np. Leibholz po przed­stawieniu aktualnego stanu prawa międzynarodo­wego, które znajduje się w „pełni kryzysu”, spowo­dowanego przewrotami i wydarzeniami naszego stu­lecia, stwierdza, że „dopóki nie nastąpi światopo­glądowa homogeniczność, dopóki jedna ideologia nie zwiąże znów członków wspólnoty narodów i dopóki wielkie mocarstwa nie będą gotowe wyrzec się swej suwerenności — nie będziemy mogli mówić o wspól­nocie prawnej, która na tę nazwę zasługuje”. We­dług Wilka — „nie istnieje już zjawisko prawa mię­dzynarodowego obowiązującego powszechnie […], jest tylko dyskusyjne przypuszczenie, które w świetle dzisiejszych badań można przyjąć lub odrzucić.” Według innych autorów — bezużyteczne są rozwa­żania na temat międzynarodowego porządku praw­nego do czasu usunięcia różnic ideologicznych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

UOGÓLNIONY STAN

Przedstawione poglądy odzwierciedlają i uogól­niają stan stosunków międzynarodowych między państwami kapitalistycznymi a państwami socjali­stycznymi w okresie zimnej wojny. W marcu 1946 r. Winston Churchill w przemówieniu wygłoszonym w Fulton oświadczył, że „żelazna kurtyna zapadnie nad Europą”. W sierpniu tego samego roku amery­kański sekretarz stanu Byrnes w przemówieniu wy­głoszonym w Stuttgarcie roztoczył przed Niemcami perspektywy zmiany status quo ustalonego w Pocz­damie, łamiąc w ten sposób solidarność zwycięzców wojny światowej w węzłowej kwestii bezpieczeń­stwa europejskiego.Jaka była treść prawno-polityczna zimnej wojny? Samo pojęcie zimnej wojny istniało już dawno. Po­dobno po raz pierwszy użył tego określenia pod ko­niec wieków średnich don Juan Manuel, wnuk króla Kastylii Ferdynanda III, w celu scharakteryzowa­nia ówczesnych stosunków między Hiszpanią a pań­stwami islamu:„Nie jest to wojna bardzo mocna i bardzo gorąca, która toczy się na śmierć i życie, ale wojna zimna, która ani nie pociąga za sobą pokoju, ani nie przy­nosi zaszczytu temu, kto ją prowadzi.”

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

KONCEPCJA STANU POŚREDNIEGO

O tej kon­cepcji stanu pośredniego między wojną a pokojem zapomniano niemal zupełnie w epoce nowożytnej. System prawno-polityczny, jaki w miarę postępu­jącego rozkładu feudalizmu wykształcił się w Euro­pie w XVI i XVII wieku, wspierał się na istnieniu wielu państw suwerennych, wyposażonych — wśród atrybutów suwerenności — w prawo do wojny. Grocjusz, nazywany „ojcem nauki prawa między­narodowego”, zarówno w tytule swego dzieła O pra­wie wojny i pokoju, jak i w wywodach w nim za­wartych przyjmował obowiązującą wówczas w sto­sunkach między państwami wyraźną linię podziału pomiędzy stanem wojny i pokoju za podstawę swe­go systemu, wyrażając to słowami Cycerona: „Mię­dzy wojną a pokojem nie ma stanu pośredniego.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

WŚRÓD ZWOLENNIKÓW

Struktura ta wymaga powo­łania rządu światowego, przy czym nowy system byłby — według obecnych pojęć — nie tyle prawem międzynarodowym, co raczej prawem konstytucyj­nym państwa światowego: jedynie tak głębokie prze­kształcenie struktury stosunków międzynarodowych może zapewnić trwały pokój niezbędny we współ­czesnym świecie.Wśród zwolenników rządu światowego najbar­dziej konsekwentne stanowisko zajmują: G. Clark i L. Sohn, autorzy książki World Peace through Law, w której przedstawiono projekt rewizji Karty NZ, zmierzający do przekształcenia tej Organizacji w państwo światowe, wyposażone w światowe trybu­nały, stałą policję światową oraz w parlament, w którym obecnie istniejące państwa byłyby repre­zentowane w stosunku do liczby ludności.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Prawo międzynarodowe staje się tutaj prawem światowym, którego przepisy powinny obowiązywać zarówno wszystkich ludzi na świecie, jak i państwa. Do tej grupy poglądów zaliczyć należy poglądy auto­rów, którzy — unikając wprawdzie ekstremizmu obu wymienionych prawników — przedstawiają obo­wiązujące obecnie prawo międzynarodowe jako etap przejściowy, bezpośrednio poprzedzający nadejście państwa światowego.Zwolennicy koncepcji państwa światowego uwa­żają suwerenność państwową za główną przyczynę tzw. anarchii międzynarodowej, która nie pozwala na zabezpieczenie trwałego pokoju międzynarodo­wego. Nie biorą pod uwagę faktu, że na obecnym etapie rozwoju historycznego suwerenność jest ko­niecznością. W warunkach dysproporcji w poziomie życia gospodarczego i politycznego nie jest ona re­liktem przeszłości, ale dla wielu narodów czynnikiem postępowym, ułatwiającym realizację dążeń dc zmniejszenia tych dysproporcji. Dotyczy to szcze­gólnie państw pokolonialnych,

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂