Category: Bezpieczeństwo międzynarodowe

W WYNIKU WOJNY

W wyniku I wojny światowej, z jej nową tech­niką wojenną i ogromem strat i zniszczeń wojen­nych, a następnie rewolucji październikowej, bę­dącej wydarzeniem o doniosłych konsekwencjach międzynarodowych, system stosunków międzynaro­dowych uległ zasadniczym zmianom. II wojna świa­towa wprowadziła dalsze istotne nowe elementy do tego systemu. Współistnienie państw kapitalistycz­nych, socjalistycznych i państw pokolonialnych, wy­nalazek broni jądrowej i rakiet, nowa technika wo­jenna wszystko to nadało stosunkom międzyna­rodowym odmienny od dotychczasowego charakter.Jeśli w okresie poprzednim społeczność między­narodowa wciąż jeszcze stanowiła „rodzinę narodów chrześcijańskich , która dopiero od połowy wieku XIX zdołała w pewnym stopniu wyjść poza krąg państw chrześcijańskich, i jeżeli rola społeczności ludów kolorowych sprowadzała się głównie do bytu kolonialnego i przedmiotu rywalizacji imperialistycz­nej między państwami europejskimi — to cechą najbardziej znamienną.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

INTEGRACJA

Według Kameckiego „integracja nastę­puje wtedy, gdy na podstawie wykształconej jedno­litej struktury ekonomicznej wytworzy się pewien organizm gospodarczy obejmujący grupę krajów, organizm, który ze względu na wysoki stopień we­wnętrznych powiązań ekonomicznych i osiągniętą w wyniku tego wewnętrzną spoistość ekonomiczną wyodrębnia się w widoczny sposób z całokształtu gospodarki światowej”. Podobnie według De Fiumea;  „Ogólnie można przyjąć, że o integracji gospo­darczej mówimy wówczas, gdy mamy na myśli pro­ces gospodarczego zespalania się organizmów w jed­ną całość, przy czym chodzi o zespolenie tak głę­bokie, że zespalające się części przestają istnieć jako samodzielne organizmy gospodarcze.”

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

ZAGADNIENIE INTEGRACJI

W dyskusji nad zagadnieniem integracji i jej funkcjami występują poważne różnice zdań. Wielu autorów traktuje integrację jako pewną prawidło­wość w rozwoju międzynarodowych stosunków go­spodarczych, wywołaną bądź to rozwojem sił pro­dukcyjnych, bądź rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej. Inni skłonni są rozpatrywać integrację jako model polityki gospodarczej, a także polityki zagranicznej, podkreślając znaczenie powiązań mię­dzypaństwowych o charakterze instytucjonalnym.Istnieje również rozbieżność poglądów co do właś­ciwej drogi prowadzącej do integracji. Część auto­rów zachodnich wypowiada się za liberalną koncep­cją integrowania; według niej integracja oznacza przede wszystkim usunięcie wszelkich przejawów interwencjonizmu państwowego w stosunkach mię­dzy integrującymi się państwami prowadząc do sta­nu, który umożliwia transakcje handlowe w ramach zintegrowanej wspólnoty równie swobodne i rów­nie korzystne jak te, które istnieją w granicach po­szczególnych państw.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

INNI AUTORZY

Inni autorzy zachodniej Euro­py-wychodzą z założenia, że integracja oznacza prze­de wszystkim model wspólnej polityki gospodarczej, a także polityki zagranicznej posługującej się okreś­lonymi instytucjami międzynarodowymi. Zgodnie z tą koncepcją — integracja polega nie tylko na przy­wróceniu swobody handlu i płatności, lecz również na wyrównaniu lub ujednoliceniu warunków roz­woju sił wytwórczych za pomocą systemu podatkowego, polityki płac, ułatwienia migracji siły robo­czej wewnątrz wspólnoty i in. Zakłada ona prowa­dzenie aktywnej polityki gospodarczej przez pań­stwa wspólnoty. Zwolennicy tej koncepcji różnią się między sobą co do zakresu dopuszczalnej interwen­cji państwowej w procesy życia gospodarczego. Zgod­ni są natomiast w krytyce idei liberalnych uważa­jąc je za relikt XIX wieku i podkreślając, że we współczesnych warunkach istotne znaczenie ma nie znoszenie ograniczeń i przeszkód, ale pozytywna akcja harmonizująca interesy państw objętych pro­cesem integracji.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

WAŻNY ELEMENT PROCESU

Ważnymi elementami procesu in­tegracyjnego są tendencje do eliminacji klasycznych barier ekonomicznych i do liberalizacji obrotów han­dlowych między państwami wspólnoty, koncentra­cja własności w skali międzynarodowej i powstawa­nie międzynarodowych ośrodków decyzji ekonomicz­nych, unifikacja lub koordynacja polityki gospodar­czej w celu ujednolicenia warunków rozwoju sił wytwórczych. Wśród autorów krajów socjalistycznych zwolenni­ków znajduje koncepcja określana jako kierunek powiązań rzeczowych. Według tej koncepcji istotne znaczenie dla procesu integracji ma intensyfikacja powiązań rzeczowych w takim stopniu, jaki stwarza stan wzajemnej zależności, nie dający się odwrócić bez poważnych perturbacji gospodarczych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

ZAKRES PROCESÓW

Jeśli chodzi o zakres procesów integracyjnych — jedni ograniczają swe rozważania do integracji go­spodarczej i starannie odróżniają ten rodzaj inte­gracji od procesów integracyjnych w dziedzinie po­litycznej, prawnej, wojskowej czy też kulturalnej. Inni natomiast traktują integrację bądź to jako pro­ces zbliżenia między narodami obejmujący wszy­stkie dziedziny życia, bądź też uważają integrację gospodarczą za etap wstępny do integracji w innych dziedzinach, a zwłaszcza w dziedzinie politycznej. Integracja w sprawach gospodarczych staje się problemem aktualnym dla krajów gospodarczo roz­winiętych, zarówno kapitalistycznych, jak i socjali­stycznych, jakkolwiek formy lej integracji, a zwła­szcza — w związku z odmiennością ustrojów — jej treść społeczna, muszą wykazywać istotne różnice. Jak dotychczas najbardziej zaawansowane są pro­cesy integracyjne w Europejskiej Wspólnocie Go­spodarczej, która obejmuje dziewięć państw Euro­py Zachodniej. Pewne kroki zmierzające do inte­gracji gospodarczej podjęto w niektórych regionach Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

PRZEDMIOT DYSKUSJI

W krajach socjalistycznych integracja jest ostat­nio przedmiotem żywej dyskusji. Podobieństwo ustro­ju tych państw oraz wspólne dążenia i interesy stwarzają możliwość bardziej ścisłych stosunków międzynarodowych.W literaturze prawniczej i politycznej krajów so­cjalistycznych podkreśla się, że stosunki między kra­jami socjalistycznymi stanowią „wyższy historyczny typ stosunków międzynarodowych”, że zasada socja­listycznego internacjonalizmu nie odgradza obozu socjalistycznego od innych krajów, a solidarność państw socjalistycznych „nie jest skierowana prze­ciwko żadnemu państwu świata”. Wspólnota państw socjalistycznych „nie zna żadnych ograniczeń suwe­renności, a stosunki między państwami w obozie socjalistycznym wolne są od wszelkich przejawów nierówności i oparte na wzajemnym poszanowaniu suwerenności”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

NARADA PRZEDSTAWICIELI

Narada przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych z 1960 r. określiła społeczność kra­jów socjalistycznych jako „specjalnego rodzaju wspólnotę społeczną, gospodarczą i polityczną wol­nych i suwerennych narodów złączonych ścisłymi więzami międzynarodowej solidarności socjalistycz­nej, jednością wspólnych interesów i celów, kroczą­cych drogą socjalizmu i komunizmu”.Sekretarz generalny KC KPZR L. Breżniew w przemówieniu na VII Zjeździe PZPR stwierdził: „Wspólnota krajów socjalistycznych opiera się nie tylko na wspólnocie interesów państwowych grupy krajów, lecz stanowi rodzinę narodów kierowanych przez marksistowsko- -leninowskie partie zespolone wspólnym światopo­glądem, wspólnymi szczytnymi celami, stosunkami braterskiej solidarności i wzajemnego poparcia […] to dobrowolny sojusz równoprawnych, suwerennych i niezawisłych państw, które jako państwa socjali­styczne czerpią swoją potęgę i dobrobyt wyłącznie z wolnej pracy swoich narodów, nie znając wyzysku u siebie ani nie wyzyskując pracy i bogactw innych krajów i narodów.”

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

ZASADY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Zasady stosunków międzynarodowych w obrębie wspólnoty socjalistycznej wywodzą się z solidarności robotniczej wszystkich krajów (internacjonalizm proletariacki). „Doświadczenie przeszłości — jak pi­sał Marks w manifeście inauguracyjnym Międzyna­rodowego Stowarzyszenia Robotników — wykazało, że niedocenianie braterskiego sojuszu, jaki winien istnieć między robotnikami różnych krajów i pobu­dzać ich, by w walce o wolność występowali ramię przy ramieniu, znajduje karę we wspólnej klęsce ich rozproszonych wysiłków.” W wyniku powstania światowego systemu socja­listycznego po II wojnie światowej do zasad moral- no-politycznych wynikających z internacjonalizmu proletariackiego dołączyły się zasady prawno-poli- tyczne, znajdujące zastosowanie w stosunkach mię­dzy państwami socjalistycznymi. Zasady te, w związ­ku ze stosunkowo krótkim okresem, jaki nas dzieli od zakończenia II wojny światowej, znajdują się w pełnym rozwoju: nie zostały jeszcze sprecyzowane i sformułowane w ten sposób, jak to nastąpiło w Deklaracji z 24 X 1970 r. w odniesieniu do zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂