Author Archive

POSZUKIWANIE POMYSŁU NA JEDNOZNACZNE PRZESŁANIE

Agencja Saatchi and Saatchi proponuje swoim strategom poszukiwanie pomysłu na jednoznaczne przesłanie w następu­jących obszarach: charakterystyka produktu: o składniki,o jakość,o jak zachowuje się w trakcie użytkowania, o opakowanie jedno- lub wielorazowego użytku, o kraj pochodzenia, o jak produkt jest wytwarzany;charakterystyka użytkownika:o kto kupuje daną markę (znane osobistości, eksperci), o marka numer jeden (większość ludzi jej używa), o marka ekskluzywna (tylko wybrańcy jej używają);sposoby użytkowania produktu: o do wspólnego użytkowania,o do podarowania innym, o do sprawienia radości samemu sobie;zaskakujące fakty o produkcie, jego zastosowaniach lub użytkownikach;ceny:o bardziej opłacalny zakup (długowieczność produktu), o obniżona cena, o tańszy-droższy;charakterystyczny wizerunek: o wysoka jakość, o łatwy w użyciu, o egzotyczny, o nowoczesny;zaspokojenie potrzeb psychologicznych (fizjologicznych): o pragnienie, głód, seks,o status społeczny, o wiara w samego siebie,o poczucie własnej wartości („będę dobrą żoną, matką”);dziedzictwo marki:o „firma założona 200 lat temu”, o „przedwojenna” jakość, o osoby założycieli firmy;problemy w razie wstrzymania się od zakupu: o w jaki sposób klient traci,o ryzyko szkody, o utracone możliwości;bezpośrednie porównanie z konkurencją: o porównania produktów;elementy zapewniające rozgłos:o „nowy, poprawiony”,o rocznica istnienia,o znaczące wydarzenia, w których uczestniczy marka;

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

JAK JEST ODBIERANA TREŚĆ REKLAMY

Oprócz ustalenia treści obietnicy w powodzeniu kampanii reklamowej niezmiernie ważne jest ustalenie, jak obietnice te będą zaprezentowane odbiorcy. W tym celu należy posłużyć się wiedzą o reklamie jako procesie komunikowania się fir­my z klientem. Na sposób postrzegania przekazu reklamowego (rysu­nek 6) składają się cztery elementy: odbiór reklamy, jej dekodowanie, interpretacja i reakcja na nią.Warunkiem koniecznym do odbioru komunikatu reklamo­wego jest jego umieszczenie w takich środkach masowego przekazu (lub „dostarczenie” go w jakikolwiek inny sposób), które są czytane, słuchane lub oglądane przez potencjalnego klienta. Trzeba też sprawić, by odbiorca zwrócił uwagę na przekaz reklamowy, żeby w ogóle mówić o reagowaniu na reklamę. Niestety, z wielu badań prowadzonych wśród kon­sumentów amerykańskich i zachodnioeuropejskich wynika, iż niejednokrotnie nie kierują oni swej uwagi na reklamę. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

WAŻNOŚĆ NADAWCY REKLAMY

W reklamie bardzo ważny jest nadawca, który może występować w dwóch postaciach. Z jednej strony, nadawcą jest firma, która płaci za reklamę, z drugiej — jest też nim osoba prezentująca treść reklamy (np. aktor w reklamówce telewizyjnej). Wyróżniamy trzy istotne cechy charakteryzu­jące nadawcę reklamy: wiarygodność, atrakcyjność i władzę. Wiarygodność — odbiorcy obdarzają źródło informacji wiarygodnością o tyle, o ile postrzegają je jako eksperta w danej dziedzinie i uznają, iż można mu ufać. Problem wiarygodności pozwala wytłumaczyć niską skuteczność wielu reklam wykorzystujących bardzo znanych aktorów, którzy jednak nie są dla odbiorców reklamy wiarygodnymi dentys­tami, lekarzami czy gospodyniami domowymi. Szczerze mówiąc, reklamy tego typu są bardzo skuteczne w jednym przyciąganiu uwagi telewidza; szkoda tylko, że oglądając taką reklamę, konsument zwraca większą uwagę na to, kto w niej występował, a nie na to, co było w niej reklamowane.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

PRZYCIĄGNĄĆ UWAGĘ ODBIORCY

Można przyciągnąć uwagę odbiorcy poprzez odmienność. Innymi słowy — przez wykorzystanie takich symboli, słów, obrazów, by odbiorcy trudno było nie zwrócić uwagi na reklamę. Służą temu takie zabiegi, jak: intensywność bodź­ców (są większe, głośniejsze, bardziej jaskrawe, bardziej kolorowe), nie spotykane reklamy (ogłoszenie w gazecie umieszczone „do góry nogami”), silny kontrast w stosunku do otaczających reklam (reklama czarno-biała w kolorowej telewizji lub kolorowa w czarno-białej gazecie), ruch (natu­ralnym ludzkim odruchem jest pobudzenie przez jakikolwiek ruch w bliskości człowieka). Alastair Crompton (Saatchi and Saatchi) wymienia 17 te­matów, które zwyczajowo silnie przyciągają uwagę odbior­ców: zwierzęta, dzieci, samochody, katastrofy, rozrywka, znane osoby, moda, jedzenie, wróżby, dowcipy rysunkowe, pieniądze (jak je zarobić), dwór królewski, skandale, seks, sport, wojny i śluby.Mogłoby się wydawać, iż doprowadzenie do tego, że reklama zwraca na siebie uwagę, jest stosunkowo łatwe. Czy tak jest naprawdę?

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

RACJONALNE KUPOWANIE

Zwykło się uważać, że apele racjonalne, w których kon­kretne korzyści oferty firmy są przedstawiane „krok po kroku”, należy stosować w przypadku produktów o wyso­kiej cenie jednostkowej, kiedy to ryzyko dla kupującego (możliwość dokonania błędnego wyboru) jest duże. Dlatego też podejście typu „wyjaśnij klientowi, dlaczego” jest stoso­wane w reklamie samochodów, sprzętu domowego, dóbr przemysłowych. Z kolei w reklamach gumy do żucia, napo­jów chłodzących czy dezodorantów należy apelować do uczuć kupujących, starając się uaktywnić ich podstawowe pobudki działania (strach, duma, poczucie winy itp.). Pro­dukty te, kupowane dla natychmiastowej, osobistej przyjem­ności, są na tyle tanie, że ryzyko nietrafnego wyboru me jest aż tak duże. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

ARGUMENTACJA ZA I PRZECIW

Wyniki badań nie są jednoznaczne. O ile argumentowanie podkreślające silne strony oferty, przy jednoczesnym ujaw­nieniu jej wad, jest bardzo powszechne w wypadku sprze­daży osobistej, o tyle w reklamie występuje ono rzadko. Argumentacja „za i przeciw” jest szczególnie skuteczna w sytuacjach, gdy:reklama jest skierowana do konsumentów inteligentnych (którzy i tak nie uwierzą w to, że oferta ma same zalety);reklama jest skierowana do użytkowników marek kon­kurencyjnych;reklama dotyczy dóbr o dużym ryzyku zakupu.Firmie-nadawcy reklamy z pewnością trudno jest się zde­cydować, by za własne pieniądze mówić o wadach swej oferty, ale takie otwarte, niejednostronne przedstawienie produktu zwiększa wiarygodność przekazu, jednocześnie re­dukując opór lub chęć kontrargumentacji ze strony odbior­ców.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

PLAN MEDIÓW

Decyzje dotyczące sposobu wydatkowania pieniędzy w mass mediach są formalizowane w planie mediów. Obej­muje on siedem obszarów Oto one. Docelowy krąg odbiorców reklamy.Elementy kreatywne plus treści do zakomunikowa­nia odbiorcom.Analiza planu mediów głównych konkurentow.Decyzje odnośnie do mediów:o wybór tzw. intermedia, czyli spośród konkurują­cych mediów (telewizja, radio, dzienniki, czasopis­ma, reklama zewnętrzna);o wybór tzw. intramedia, czyli wybór w ramach usta­lonych wcześniej nośników (konkretny tytuł praso­wy, określona stacja radiowa, dany kanał telewizji).Dane odnośnie do sezonowości sprzedaży (zmienne obroty w różnych porach roku) i sprzedaży.Rozstrzygnięcie: zasięg czy częstotliwosc.Budżet.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

REKLAMA W PRASIE CODZIENNEJ

Gazety nie wymagają od zleceniodawców zbyt długiego okresu „wyprzedzenia”, a więc składania reklam na kilka tygodni czy miesięcy przed datą ich publikacji (co jest wadą czasopism). Nie od rzeczy będzie też wspomnieć, iż według wielu źródeł amerykańskich reklama w gazetach codziennych jest najbardziej wiarygodną, najczęściej wykorzystywaną przez konsumentów (gdy jest nam potrzebny hydraulik albo fa­chowiec od napraw telewizorów) i najbardziej poszukiwaną formą reklamy.Zaletą gazet regionalnych, rzadko docenianą przez agen­cje reklamowe i ich klientów, jest możliwość testowania różnych wersji reklam po to, by w droższej prasie ogólno­polskiej wykorzystywać tylko te najskuteczniejsze.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

NAJWAŻNIEJSZA ZALETA CZASOPISM

Najważniejszą jednak zaletą czasopism, którą należy wy­raźnie podkreślić, jest typ czytelnika, w wielu przypadkach ważniejszy od liczby czytelników. Najlepiej można to zobra­zować na przykładzie czasopism specjalistycznych. Pisma biz­nesowe są czytane wyjątkowo uważnie, tworząc jak najbar­dziej sprzyjającą atmosferę do „zadziałania” reklamy. Audy­torium jest z reguły lepiej wykształcone, osiąga wysokie do­chody, wobec czego reklama powinna być poważniejsza i dok­ładnie przetestowana. W przypadku czasopism biznesowych w USA ok. 26% z nich jest kolekcjonowane (w tym 2% w bibliotekach zakładowych), z 27% zaś wycina się artykuły interesujące dla kadry zarządzającej. W reklamie dóbr in­dustrialnych czasopisma specjalistyczne pochłaniają 1/3 bud­żetu reklamowego (ok. 12% jest przeznaczone na organizację targów i wystaw, 8% na reklamę pocztową, tzw. direct mail).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂