Author Archive

CZTERY KATEGORIE REKLAM

Opierając się na wymienionych dwóch teoriach, agen­cja reklamowa Foote, Cone & Belding zaproponowała tzw. macierz FCB, w której odmiennie tłumaczy się działanie reklamy w przypadku czterech różnych grup pro­duktów. Reklama informacyjna dotyczy takich dóbr, w przypadku których wybór mocno zaangażowanego w zakup konsumen­ta (wysokie ceny, duże ryzyko) opiera się głównie na prze­słankach racjonalnych, obiektywnych (aparaty fotograficzne, polisy ubezpieczeniowe, wyposażenie domu, takie jak meble, sprzęty kuchenne, oraz wszelkiego typu nowości). Co chara­kteryzuje reklamę informacyjną? Otóż działa ona według standardowej hierarchii efektów (uczenie^dcźuwanie-za- kup).  Reklama taka powinna dostarczać nabywcy szczegóło­wych, racjonalnych argumentów na rzecz promowanej marki.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

REKLAMA INFORMACYJNA I EMOCJONALNA

Ważna jest demonstracja działania produktu. Humor nie­specjalnie pomaga w przypadku reklam tych produktów. Treść reklam może być długa, gdyż potencjalni nabywcy aktywnie poszukują informacji o ofercie rynkowej i są goto­wi przyswajać długie, konkretne teksty reklamowe. Mediami powinny być te środki przekazu, które silnie angażują od­biorców (np. czasopisma hobbistyczne)Zupełnie inaczej działa reklama emocjonalna. Produkty, do których się o na odnosi, są dla klientów ważne, gdyż wyrażają w pewnym sensie ich osobowość. Prócz perfum i luksusowych kosmetyków można tutaj umieścić także biżuterię oraz modną odzież. Są to produkty, które poza cechami czysto funkcjonalnymi mają duży ładunek sym­boliczny. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

REKLAMA TWORZĄCA NAWYK

Wzmacniają egokupującego.poczucie .satys­fakcji z faktu kupowania wyjątkowej, prestiżowej marki. Wobec tego przekaz reklamowy jest bardziej emocjonalny. Celem reklamy jest wywarcie wrażenia na odbiorcach po­przez styl reklamy (np. duże, dwustronne ogłoszenia perfum w takich ekskluzywnych nośnikach, jak „Twój Styl” czy „Elle”). Skuteczność reklamy emocjonalnej mierzy się, bada­jąc zmianę postaw odbiorców albo testując stopień pobudze­nia potencjalnych klientów. Reklama tworząca nawyk odnosi się do bardziej prozaicz­nych produktów, kupowanych często na zasadzie rutyny, np. artykułów spożywczych, środków chemii gospodarczej, benzyny. Odbiorcy uczą się poprzez działanie i najczęściej (w drodze doświadczenia) tworzą pewien repertuar (zestaw) marek (w ramach danego produktu), z których najczęściej korzystają. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

REKLAMA DAJĄCA SATYSFAKCJĘ

Reklama dająca satysfakcję dotyczy produktów, w przy­padku których dużą rolę odgrywa indywidualny gust („małe przyjemności dnia codziennego”), oraz takich, w których, na wybór marki ma wpływ grupa odniesienia. Według badań amerykańskich do produktów tych można zaliczyć m.in. kartki świąteczne, pizzę, napoje gazowane, piwo, słone prze- ,, kąski. Celem reklamy jest wpierw przyciągnięcie uwagi odbiorców po to, by wytworzyć u nich wyróżniający wizerunek reklamowanej marki. Humor w reklamie tych produktów (jeśli po niego sięgamy) musi się wiązać z samą marką reklama nie może być śmieszna w wymiarze uniwersal­nym.  

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

CZY REKLAMA JEST SKUTECZNA?

Bardzo często (aby uspokoić sumienie) lubimy sądzić, że reklama jest bardzo skuteczna, a jej wymierny wpływ na sprzedaż można z pewnością udowodnić, tylko jakoś tak się nam nie chce albo uważamy, że byłoby to zbyt kosztowne. Po co udowadniać coś, co jest przecież oczywiste. Wielo­krotnie słyszeliśmy, a i z własnego doświadczenia wiemy, że reklama sprzedaje produkt. Zastanówmy się tylko, czy zawsze? Zimą 1982 roku w fachowym piśmie „Journal of Mar­keting” przedstawiono zintegrowany model reakcji na infor­mację Smitha i Swinyarda, który każe nam bardziej realis­tycznie spojrzeć na to, co dzięki reklamie można osiągnąć. Zdaniem autorów kontakt konsumenta z rekla­mą powoduje niski stopień akceptacji zawartych w niej informacji. 

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

NIE TRZEBA ZACZYNAĆ OD KOSZTOWNYCH BADAŃ

Decyzja w zakresie zdefiniowania celu reklamy i decyzja o wyborze docelowej grupy odbiorców oraz ustalenie obie­tnicy muszą się opierać na informacjach czerpanych z róż­nych źródeł. Wiele przydatnych informacji „leży” w zasięgu ręki i do­stęp do nich jest stosunkowo niedrogi. Przede wszystkim należy sięgnąć po dokumenty zgromadzone w dziale księgo­wości firmy. Można z nich wysnuć wiele pożytecznych wniosków. Przykładowo, producent dóbr przemysłowych może określić udział największych odbiorców w obrotach (zyskach) firmy. Możliwe jest też zbadanie udziału poszcze­gólnych rynków geograficznych (województwa, makroregio­ny) w obrotach firmy, co pozwoli, z jednej strony, ziden­tyfikować odbiorców reklamy, a z drugiej — ustalić jej zasięg geograficzny.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

BADANIA ANKIETOWE

  • Badania ankietowe na tak dużą skalę mają tę zaletę, iż pozwalają na uogól­nienie wniosków z nich płynących (liczby, procenty) na wszystkich polskich konsumentów (przy uwzględnieniu zna­nego z góry błędu szacunku). Niestety, badania ankietowe na skalę ogólnopolską nie są tanie. Alternatywną metodą zbierania informacji o klientach, często niestety nadużywaną, są badania jakościowe. Badania jakościowe prowadzi się na małych grupach kon­sumentów, dlatego też ich wyników nie wolno przekładać na całą zbiorowość kupujących. Ich wynikiem nie są dokładne liczby, procenty, ale lepsze zrozumienie „jak i dlaczego” konsumenci myślą i postępują.Nie sposób w tak ograniczonym objętościowo rozdziale opisać wszystkich metod jakościowych stosowanych w bada­niach strategicznych reklamy. Skoncentrujemy się wobec tego na dwóch wybranych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

WADA WYWIADU GRUPOWEGO

Istotną wadą wywiadu grupowego jest jego niereprezentatywność — uzyskane wyniki w bada­nej grupie są trudne do zweryfikowania, a mogą jedynie wykazywać różnice w opiniach, postawach czy ocenach wynikających ze składu grupy lub miejsca przeprowadzenia wywiadu (jak pisał jeden z amerykańskich autorów: ,,(…) powszechne jest zaniepokojenie subiektywnym charakterem tej metody oraz odczucie, iż dany wynik mógłby być od­mienny przy innym składzie uczestników, innym modera­torze, innych okolicznościach prowadzenia wywiadu”). War­to zatem, oceniając jakość przeprowadzonego wywiadu, po­służyć się następującymi kryteriami. Doświadczenie moderatora (pożądane wykształcenie — psychologia społeczna, znajomość zagadnień dynamiki grupy, doświadczenie w prowadzeniu focusów).Sposób prowadzenia grupy przez moderatora (ile razy zadano pytanie: „Dlaczego?”, czy modera­tor dokładnie wsłuchuje się w wypowiedzi uczest­ników, czy kieruje pytania indywidualnie do po­szczególnych uczestników grupy).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂

JAKOŚĆ PRZEPROWADZONEGO WYWIADU

  • Cechy moderatora (czy był uprzejmy, a przy tym stanowczy, czy nie dopuścił do chaotycznej dyskusji, czy zachęcał uczes­tników, czy był elastyczny, czy wymagał od uczestni­ków wyjaśnień i pogłębienia wypowiedzi).Interakcje między uczestnikami(im moderator mniej jest zaangażowany w dyskusję, tym lepiej).Zaangażowanie moderatora w projekt badawczy(czy moderator rozumie problem zleceniodawcy, czy uczestniczył w planowaniu badania).Homogeniczność grupy(im uczestnicy bardziej zbliżeni wiekiem, wykształ­ceniem, statusem społecznym, stylem życia, tym le­piej) Dopasowanie moderatora do grupy(najlepiej gdy płeć, wiek itd. moderatora odpowiada­ją składowi demograficznemu grupy).Wielkość grupy (mniej niż 8 osób to za mało, powyżej 12 ogranicza zaangażowanie jednostek w dyskusję).Rekrutacja(w jaki sposób była prowadzona, czy przypadkiem nie rekrutowano znajomych, krewnych).Czas trwania i liczba sesji(czas trwania od 1,5 do 2 godzin; liczba focusów minimum 3).Miejsce prowadzenia(możliwie nieformalne, stwarzające relaksującą, do­mową atmosferę).Sposób wnioskowania(wnioski powinny mieć charakter sugestii, a nie jed­noznacznych twierdzeń; w raporcie żadnej statystyki, tak często pożądanej przez zamawiającego badanie).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂